Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Zlataru:

  • putem telefona na broj 049 466 627
  • putem faxa na broj 049 466 703
  • putem elektroničke pošte: grad@zlatar.hr
  • poštom na adresu Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar

 

Službenik za informiranje: Josip Topljak

Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godisnje izvješće za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu